Vlarema update

Verplichte sortering van kunststofafval bij bedrijven

Sinds 1 juni 2018 zijn bedrijven verplicht afval van harde kunststoffen, folies en piepschuim apart te sorteren. Deze uitbreiding van de sorteerplicht is opgenomen in het 'Vlaams reglement betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen', of kortweg: VLAREMA.

Concreet werden aan de lijst met verplicht te scheiden afvalstoffen (artikel 4.3.2) de nummers 20 (recycleerbare harde kunststoffen), 21 (geëxpandeerd polystyreen) en 22 (folies) toegevoegd. Deze opsomming wordt verder verduidelijkt: wat betreft de folies zijn het enkel deze die worden gebruikt als verpakking en die niet rechtstreeks in aanraking komen met het product; onder de noemer 'geëxpandeerd polystyreen' verstaat men zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur.

Vlaanderen wil met deze uitbreiding van de sorteerverplichtingen een stap dichter zetten richting het streefdoel van materialenkringlopen. Hierin worden afvalstoffen doorheen hergebruik of recyclage opnieuw als grondstoffen ingezet. In het geval van kunststofafval is het evident dat de milieuwinst van een ton afval met bestemming recyclage t.o.v. bestemming verbranding aanzienlijk is.

ESQ Solutions Vlarema.jpg

Wat betekent die sorteerplicht nu concreet voor de Vlaamse bedrijven?

Bij bedrijven waar veel kunststofafval vrij komt, kan een reorganisatie van de interne afvalstromen aan de orde zijn. De kans is echter groot dat deze stroom - omwille van economische redenen - reeds selectief werd ingezameld en dat hiervoor een vergoeding werd ontvangen. Het is sowieso aangewezen om het contract met de afvalleverancier of 'IHM' (inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, makelaar) na te kijken op volledigheid. Elke aangeboden afvalstroom dient hier met vermelding van de inzamelwijze immers in opgenomen te worden. Zo is het bijvoorbeeld, mits overeengekomen, toegestaan om droge afvalfracties zoals PE folie en karton samen te verzamelen en aan te bieden in één container. Los van de wettelijke sorteerplicht kan het interessant zijn om met uw IHM na te gaan of het economisch de moeite loont om  bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen die nog niet op de lijst van 22 staan.

 

Wat met bedrijven met weinig kunststofafval?

Er is geen drempelwaarde bepaald vanaf wanneer men wel of geen kunststofafval apart dient te sorteren. De sorteerplicht geldt met andere woorden reeds vanaf de kleinste hoeveelheid. In het 'uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval (2015-2022)' geeft OVAM - de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij - toe dat het voor bedrijven erg duur is om kleine hoeveelheden kunststoffen apart in te zamelen en aan te bieden. Er worden wel alternatieven geboden zoals ophaling via collectieve inzameling of deponeren in het recyclagepark. Bij deze alternatieven dient ook geen contract opgesteld of aangepast te worden.

 

Van KMO tot multinational. Alle bedrijven worden geconfronteerd met een milieubeleid dat steeds meer inspanningen vraagt, maar die ook kan lonen. De extra sorteerplicht van kunststoffen kadert in een groter geheel waarin naast de bedrijven ook de particulieren een steentje moeten bijdragen. Ook voor de huishoudelijke kunststof-fractie zijn veranderingen op komst. Laten we deze verantwoordelijkheid samen opnemen, om zo voortrekker te blijven in de recyclage van afvalstoffen. Wil u meer weten over hoe uw bedrijfsafvalstromen te reduceren en te optimaliseren, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Terug naar overzicht