Strategie

De strategie is je langetermijnplan om je visie en ambities te kunnen realiseren. In de strategie is het belangrijk om duidelijke keuzes te maken.  Dit geeft richting aan je organisatie. Je kan nu eenmaal niet alles tegelijkertijd aanpakken. Door je strategie uit te werken en op papier te zetten, de keuzes met elkaar af te stemmen en ook te bepalen wat je (niet) zal doen, creëer je een kader voor de dagelijkse operationele beslissingen.

Onze aanpak

Heeft uw bedrijf een missie en visie? Dan is dat een mooi vertrekpunt. Afhankelijk van uw behoefte ondersteunt ESQ Solutions uw bedrijf, o.a. met het:

  • Uitvoeren van een stakeholderanalyse : de belanghebbenden van de organisatie en hun verwachtingen worden in kaart gebracht. Als deze duidelijk zijn, kan je deze verder meenemen in je strategie.
  • Begeleiden van een strategische workshop : om de strategie vorm te geven, bestaan verschillende methodieken zoals het strategisch cascademodel, het business model canvas of een SWOT-analyse. Bij de SWOT analyse breng je de sterktes (Strengths) en zwaktes (Weaknesses) van de organisatie in kaart. Daarnaast kijk je ook naar de buitenwereld waarin je als organisatie functioneert. Dit doe je door de opportuniteiten (Opportunities) en bedreigingen (Threats) op te lijsten. Strategieën bepaal je door de sterktes en zwaktes van je bedrijf te linken met de opportuniteiten en bedreigingen. Bijvoorbeeld door na te gaan hoe je de sterktes kan gebruiken om de opportuniteiten te benutten. Of in welke mate de zwaktes je verhinderen om de bedreigingen te weren.

ESQ Solutions SWOT analyse.jpg

  • Omzetten van je visie en strategie naar actie door je doelstellingen te linken aan concrete acties. Dat kan bv door het toepassen van de OGSM methodiek. Hiermee maak je op één A4 blad een overzicht van je Objectives, Goals, Strategies & Measures.
  • Integreren van je doelstellingen in een KPI dashboard :hiermee zorg je voor een periodieke opvolging waarbij je de vinger aan de pols houdt voor het bereiken van je doelstellingen en  de nodige acties ter verbetering tijdig kunt bepalen.

Uw voordeel

ESQ Solutions heeft jarenlange ervaring met strategische oefeningen in verschillende sectoren bij kleine en grote bedrijven. Onze consultants begeleiden het managementteam van je organisatie bij het uitwerken van je strategie op een praktische en pragmatische manier. Er wordt meegedacht en waar nodig worden kritische vragen gesteld.

Kostprijs

In samenspraak met u maken wij graag een offerte op maat ! Indien gewenst kunnen we zorgen voor integratie van de strategie in de structuur en processen of de cultuur.