Privacyverklaring

Privacyverklaring ESQ Solutions (dd. 18/04/2018)

Deze privacyverklaring geldt voor ESQ Solutions, gevestigd in Geldstraat 26, 9770 Kruishoutem en is van toepassing op de website van ESQ Solutions en op de communicatie die ESQ Solutions uitvoert.

Deze privacyverklaring is opgemaakt om de privacy van de contactgegevens en andere informatie te respecteren, conform de eisen die vastgelegd zijn in de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation).

ESQ Solutions verzamelt en gebruikt persoonsgegevens omwille van welbepaalde redenen. Hierbij beperken wij ons steeds tot het hoogstnoodzakelijke.

  1. U krijgt de gelegenheid om uw persoonsgegevens zelf aan ons te bezorgen via het contactformulier op de website van ESQ Solutions (www.esqsolutions.be), via directe of telefonische gesprekken, via email of bij andere aanvragen om informatie. Mits uw expliciete goedkeuring zullen we deze gegevens daarna verder gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen of u andere informatie te bezorgen over onze producten en diensten.
  2. Bij de uitvoering van onze contractuele overeenkomsten houden we de volgende persoonsgegevens bij om met klanten, leveranciers en partners te communiceren. Deze gegevens gebruikt ESQ Solutions om u als klant, leverancier en partner te informeren over de diensten die in lijn liggen met de contractuele overeenkomst die we al met u hebben en in de kader van de contractuele overeenkomst. De volgende persoonsgegevens kunnen in dit kader verwerkt worden: Voor klanten en hun medewerkers: naam, adres, mailadres, geboorteplaats en -datum, geslacht, rekeningnummer, rijksregisternummer, Dimona, lidmaatschappen opleiding & vorming, beroepsgegevens, beeld- en geluidsopnames. Voor leveranciers en partners: naam, adres, mailadres, geboorteplaats en -datum, geslacht, rekeningnummer, rijksregisternummer, Dimona, lidmaatschappen opleiding & vorming, beroepsgegevens, beeldopnames, vrijetijdsbesteding en samenstelling gezin.
  3. Alle werknemers (arbeidsreglement) en partners (contractueel) van ESQ Solutions hebben een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend, waarin zij de verplichting op zich nemen de informatie waarmee ze in het kader van hun job in contact komen, steeds en blijvend als strikt vertrouwelijk te behandelen.
  4. Wanneer ESQ Solutions voor bepaalde diensten gebruik maakt van partners worden deze grondig gescreend en geïnstrueerd over hun verplichtingen op vlak van vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging. Indien uw persoonsgegevens aan hen worden toevertrouwd, krijgen zij een duidelijke opdracht en worden deze persoonsgegevens uitsluitend hiervoor gebruikt.
  5. Naargelang het type van informatie wordt een bewaartermijn vastgesteld, waarna de verzamelde gegevens volledig en definitief verwijderd worden.
  6. Indien u vragen heeft over het type persoonsgegevens die wij gebruiken, de verwerkingen die we doen met uw persoonsgegevens of verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen, kunt u uw vraag sturen naar mail@esqsolutions.be. Aan uw verzoek wordt binnen de 3 weken voldaan, tenzij dit niet haalbaar is. In dergelijk geval wordt u eveneens steeds binnen de 3 weken een verklaring gegeven.
  7. Ook als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde deze toestemming weer intrekken. Als we u met uw goedkeuring een nieuwsbrief toesturen, zal er ook altijd een gemakkelijk te gebruiken functie zijn om u uit te schrijven.
  8. In bepaalde omstandigheden kan u ons ook vragen uw gegevens wel nog te bewaren maar niet meer verder te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een betwisting of voor nader onderzoek). De GDPR geeft u ook het recht uw persoonlijke gegevens te laten transfereren naar een andere dienstverlener. Dit kan worden toegepast voor die persoonsgegevens die u ons zelf rechtstreeks hebt verstrekt.
  9. U hebt als betrokkene steeds het recht om op de hoogte te zijn van de gegevens die we over u verzamelen. U mag deze opvragen, corrigeren of helemaal laten wissen. Indien u meent dat ESQ Solutions niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.
  10. Wij beschermen alle verzamelde persoonsgegevens als uiterst vertrouwelijke informatie.