Praktische begeleiding bij CSRD & ESG

Met de publicatie van de Richtlijn (EU) 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD) en de bijhorende European Sustainability Reporting Standards (ESRS) worden bedrijven verplicht om over hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren.  ESQ biedt een hands-on aanpak en ondersteuning aan bij het implementeren van deze nieuwe eisen in jullie organisatie of helpt mee om vragen die jullie krijgen van stakeholders in de supply chain handig te beantwoorden. 

 

ESQ_Blaadje_Pijl.png What & How?

ESQ Solutions ondersteunt jouw bedrijf bij de verschillende fasen die nodig zijn voor de opmaak van een duurzaamheidsrapport dat conform is met de CSRD.

DSC_2748.jpg

1. Materialiteitsanalyse en stakeholdervalidatie

Teneinde een goed zicht te krijgen op de relevante duurzaamheidsthema’s en de visie van het bedrijf, wordt gestart met een workshop om de dubbele materialiteitsanalyse op te bouwen.

De dubbele materialiteitsanalyse is een verplicht element van de CSRD. In de dubbele materialiteit worden de relevante thema’s vanuit 2 perspectieven beschouwd:

  • De impact van het bedrijf op de ESG thema’s, zijnde de impactmaterialiteit
  • De impact van de diverse ESG thema's op het bedrijf, uitgedrukt in financiële risico’s en opportuniteiten

Dit proces bestaat uit volgende stappen:

1.1 Begrijpen van de context van het bedrijf

Wij gaan samen met jullie aan de slag om inzicht te krijgen in de structuur van het bedrijf of de groep, de activiteiten van het bedrijf en zijn zakelijke relaties, de context waarbinnen jullie activiteiten plaatsvinden en de relevante stakeholders worden bepaald. In deze fase wordt de value chain van het bedrijf in kaart gebracht en stellen wij de stakeholdermatrix op.

1.2. Identificatie van de relevante thema’s en impacten, risico’s en opportuniteiten (IRO)

Het bepalen van de relevante thema’s  gebeurt aan de hand van een brainstorm-sessie. Als input gebruiken wij de thema’s van de  ESRS, de SDG’s, aangevuld met eventuele sector-specifieke en  bedrijfsspecifieke thema’s. Deze thema’s worden bepaald over de hele value chain. Er wordt dus verder gekeken dan enkel de eigen bedrijfsvoering,  Voor elk van de relevante thema’s worden de impacten bepaald.  Zowel de actuele als de potentiële, de negatieve als de positieve impacten worden in kaart gebracht. 

In tweede instantie wordt dieper ingegaan op de (financiële) risico’s en opportuniteiten van de thema’s op het bedrijf.

CSRD3.png

1.3. Dubbele materialiteitsanalyse

In een volgende stap evalueert ESQ samen met jouw team  de geïdentificeerde impacten, risico’s en opportuniteiten aan de hand van een vastgelegd scoresysteem (dewelke bedrijfsspecfiek kan worden opgemaakt).  Dit resulteert in een dubbele materialiteitsmatrix, waarbij de impactmaterialiteit wordt afgezet t.o.v. de financiële materialiteit van de geïdentificeerde thema’s.

 1.4. Stakeholderengagement

Doorheen dit proces van materialiteitsanalyse is het aangewezen om de relevante stakeholders te betrekken. In overleg komen we tot de juiste vorm en methodiek voor deze betrokkenheid / raadpleging / consultatie. Dit kan op verschillende manieren aangepakt worden: via een 1-to-1 bevraging van een aantal geselecteerde stakeholders, via focusgroepen of via een (online) vragenlijst. ESQ Solutions zorgt voor het vastleggen van de relevante thema's en het valideren van de output.

1.5. Rapportering van de materialiteitsanalyse en lijst met te rapporteren datapoints

Het resultaat van de materialiteitsanalyse en stakeholderbevraging worden beschreven in een eerste rapport, alsook de gebruikte methodiek. Dit rapport is een verplicht onderdeel van het uiteindelijke duurzaamheidsrapport volgens de CSRD.  

Op basis van deze materialiteitsanalyse kan bepaald worden welke datapoints er conform de ESRS standaarden moeten opgenomen worden in het uiteindelijke duurzaamheidsverslag. Hierbij wordt dan een overzicht gemaakt van wat reeds beschikbaar is en welke informatie nog moet verzameld en /of opgesteld worden (gapanalyse).

CSRD.png

2. Strategie en actieplannen

In deze fase zal voor elk van de geïdentificeerde IRO’s moeten aangegeven worden hoe deze worden beheerd, hoe ze van invloed (kunnen) zijn op het businessmodel en welk beleid het bedrijf hieromtrent voert.  Relevante KPi’s, targets en actie- en/of transitieplannen vormen onderdeel van de rapportage.

Voor het definiëren en vastleggen van strategische duurzaamheidsinitiatieven kan worden gebruik gemaakt van het bestaande strategisch plan of een vorm die door ESQ Solutions wordt aangereikt (OGSM methodiek en KPI dashboard).

ESQ Solutions kan vervolgens het framework voor het rapport opzetten waarbij ook in het uitwerken van de onderliggende informatie ondersteuning kan worden aangeboden, zoals onder meer berekening carbon footprint (scope 1/2/3) & reductieprogramma, energie-boekhouding, materiaalbalans, welzijnscijfers,... 

CSRD2.png

3. Rapporteren, evalueren en bijsturen

ESQ Solutions voorziet een basis document waarin de relevante content voor de rapportage gebundeld wordt om over te gaan tot de uiteindelijke rapportering volgens CSRD.  

Nu het framework werd uitgezet, is de volgende stap om dit verder en op regelmatige basis op te volgen en bij te sturen waar nodig. Dit gebeurt door verbetering van de datakwaliteit, bijsturing van de actieplannen,... op basis van de uitgezette KPI's, verdere inzichten,...

CSRD4.png

 

ESQ_Blaadje_Pijl.png What's in it for you?

  • Je krijgt inzicht in de duurzaamheidsthema's die voor jouw bedrijf en jouw relevante stakeholders relevant zijn. 
  • Je legt ambities en actieplannen vast om met deze thema's aan de slag te gaan.
  • Duurzaam ondernemen wordt verankerd binnen je bestaande strategie, processen en cultuur, we integreren het heel praktisch in jouw organisatie.
  • Je krijgt handvaten en een framework om klaar te zijn voor je (eerste) duurzaamheidsrapport. Maar ook om vragen van klanten, leveranciers of andere stakeholders vlot te kunnen beantwoorden (en het zullen er een pak zijn).
  • Gans jouw organisatie en relevante stakeholders worden meegenomen en betrokken in het duurzaamheidsverhaal. 

ESQ_Blaadje_Pijl.png Kostprijs

Afhankelijk van jouw context, maken wij graag een voorstel op maat. Contacteer ons vrijblijvend.