MER

Wat is het?

Milieueffectrapportage is een juridisch administratieve procedure waarbij de milieugevolgen van een gepland project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Het MER is noodzakelijk voor de aanvraag van de nodige vergunningen.

Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijke negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen, zodat ze kunnen worden voorkomen door bijsturing van het project.

ESQ Solutions streeft hierbij een praktische en duurzame aanpak na, waarbij steeds een afweging wordt gemaakt tussen de wettelijke verplichtingen, de technische mogelijkheden (BBT) en de economische en sociale aspecten.

Voor welke projecten?

Activiteiten die voorkomen op de Bijlage I en II van het MER-Besluit van 2004 zijn MER-plichtig. In geval van Bijlage II-projecten kan een Ontheffing van deze MER-plicht worden opgemaakt. Wanneer een project onder één van de rubrieken van Bijlage III valt van het project-m.e.r.-besluit (in voege sinds 29/04/2013), dan zal de screeningsprocedure moeten doorlopen worden om na te gaan of er al dan niet een project-MER moet opgemaakt worden.

Hoe kan ESQ helpen?

ESQ Solutions kan instaan voor de opmaak van de MER-screening of de ontheffingsvraag, maar kan u tevens begeleiden in het ganse MER-proces. Hiertoe wordt een team van erkende MER-deskundigen in de relevante disciplines samengesteld en verzorgt ESQ Solutons de coördinatie, zowel intern binnen het team van deskundigen, als extern met de dienst MER en de relevante adviesverlenende instanties. Contacteer ons voor meer informatie.