BBT evaluaties door de overheid

Wat mag u verwachten?

Het voortschrijdend meerjarenprogramma (MJP) voor algemene evaluaties 2020-2024 (versie 2.4 van mei 2020) omvat een nominatieve lijst van GPBV-bedrijven waarvoor in de periode 2020-2021 een algemene evaluatie is gepland, naast de concrete planning voor een aantal bedrijven waarvoor deze evaluatie reeds werd uitgevoerd of lopende is (sinds 2018/2019).

bord_esq-solutions_compliancescan.jpgDit voortschrijdend meerjarenprogramma wordt opgesteld door de afdeling GOP (Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten) van de Directie Omgevingsprojecten en vloeit voort uit de bepalingen opgenomen in artikel 21 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE – 2010/75/EU).  

De RIE is een herschikking van 7 Europese richtlijnen (waaronder de oude GPBV of IPPC – richtlijn 2008/01/EG) met diverse bepalingen inzake industriële verontreiniging met als doel vervuiling tot een minimum te beperken van verschillende industriële bronnen binnen de Europese Unie. De nieuwe RIE is van toepassing sinds 7 januari 2014. 

Het meerjarenprogramma richt zich op de GPBV-activiteiten, opgenomen in Bijlage I van het RIE (of ook terug te vinden in de Vlaamse indelingslijst van Bijlage 1 van VLAREM II, indien met letter ‘X’ aangeduid in de 4e kolom). Momenteel zijn er 1.905 GPBV-installaties vergund in Vlaanderen, waarvan 942 industriële installaties en 963 veeteelt-bedrijven (bron: MJP versie 2.4 mei 2020).

 

De planning van het MJP is gebaseerd op de vijf criteria opgenomen in artikel 1.4.1.1. van VLAREM II:

 1. binnen de 2 jaar na de publicatie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies;
 2. voor zover er geen BBT-conclusies van toepassing zijn, als ontwikkelingen op het gebied van de BBT een significante vermindering van de emissies mogelijk maken;
 3. als de veroorzaakte verontreiniging van die aard is dat de bestaande emissiegrenswaarden in de vergunning moeten worden gewijzigd of nieuwe emissiegrenswaarden moeten worden opgenomen;
 4. als de bedrijfsveiligheid van het proces of de activiteit de toepassing van andere technieken vereist;
 5. als overeenkomstig artikel 3.3.0.3, 3°, aan een nieuwe of bijgewerkte milieukwaliteitsnorm moet worden voldaan.

Ter info: Conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) vormen de referentie voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor installaties als bedoeld in hoofdstuk II van de RIE en de bevoegde autoriteiten moeten emissiegrenswaarden vaststellen die waarborgen dat de emissies onder normale bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in de BBT-conclusies.

Momenteel bestaat de concrete planning uit evaluaties van de GPBV-installaties waarvan de hoofdactiviteit valt onder volgende BREF’s:

 • BREF Waste Treatment (WT) (publicatiedatum 18 augustus 2018): de evaluaties van de afvalbehandelingsinstallaties zijn gestart medio 2019 en zullen worden afgerond in het voorjaar 2020
 • BREF Waste Incineration (WI) (publicatiedatum 3 december 2019): de evaluaties van de afvalverbrandingsinstallaties starten begin 2021 en zullen worden afgerond in het najaar 2021
 • BREF Food Drink and Milk (FDM) (publicatiedatum 4 december 2019): de evaluaties van de voedingsindustrie installaties starten begin 2021 en zullen worden afgerond in het najaar 2021

De nominatieve lijst van bedrijven (zonder concrete planning) waarvoor de evaluaties verwacht worden in 2020-2021 betreffen GPBV-installatie waarvan de hoofdactiviteit gelinkt is aan de BREF STS (Surface Treatment using Solvents), waarvan de publicatie verwacht wordt in kwartaal 3 van 2020.

Volgende sectoren zullen dan vermoedelijk aan bod komen in de periode 2021-2024, nl ingedeelde inrichtingen of activiteiten met een GPBV-installatie waarvan de rubriek van de hoofdactiviteit gelinkt is met het toepassingsgebied van volgende BREF’s:

 • BREF FMP (Ferrous Metal Processing industries): publicatie verwacht in 2021
 • BREF TEX (Textile industries): publicatie verwacht na 2021
 • BREF WGC (Waste Gas in the Chemical sector): publicatie verwacht na 2021
 • BREF SA (Slaugtherhouses and Animal byproducts): publicatie verwacht na 2022
 • BREF CER (Ceramics industries): publicatie verwacht na 2022
 • BREF LVIC (Large Volume Inorganic Chemistry): publicatie verwacht na 2023
 • BREF STM (Surface Treatment of Metals and plastics): publicatie verwacht na 2023

 

Of uw bedrijf op de concrete planning of de nominatieve lijst staat kan u nagaan in Bijlage 6 van het meerjarenprogramma zelf. Dit MJP wordt jaarlijks online gepubliceerd voor 1 oktober. Het meerjarenprogramma wordt ten minste jaarlijks bijgewerkt en bijkomend, maximaal zestig dagen na de publicatie van nieuwe of herziene BBT-conclusies in het Publicatieblad van de Europese Unie, geactualiseerd.

 

De uitvoering van de algemene evaluaties wordt gecoördineerd door de Gewestelijke of Provinciale Omgevingsvergunningscommissies (OVC). Zij stellen de concrete datum vast voor de evaluatie en brengen de inrichting hiervan op de hoogte. Er wordt voorzien in een document met een beschrijving van de relevante van toepassing zijnde BBT. Het is dan aan de inrichting om aan te geven hoe hier invulling aan wordt gegeven. De documenten die werden gebruikt bij de algemene evaluaties van de installaties die reeds aan bod kwamen (afvalbehandeling) zijn reeds beschikbaar op de website van Departement Omgeving. Vermoedelijk zal op dezelfde wijze tewerk gegaan worden voor de geplande installaties. Indien noodzakelijk geacht door de OVC zal een plaatsbezoek worden voorzien.

 

Wat als blijkt dat men als bedrijf niet kan voldoen aan een bepaalde BBT?

Binnen vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies dienen de vergunningsvoorwaarden van de betrokken installaties hieraan getoetst te worden en indien noodzakelijk geactualiseerd te worden. Bovendien dient de installatie binnen 4 jaar na publicatie van de BBT-conclusies, aan deze (mogelijks) geactualiseerde vergunningvoorwaarden te voldoen. Middels dit MJP wil de overheid de evaluatie van de verguningsvoorwaarden binnen de 2 jaar na publicatie van de BBT-conclusies uitvoeren, om de exploitant de nodige tijd te geven eventueel noodzakelijke aanpassingen door te voeren aan de installatie. 

Wat onze expert Els zegt

Een evaluatie kan dus leiden tot een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door de bevoegde autoriteit (deze bepalingen zijn verankerd in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid). Een verzoek tot bijstelling kan ook door de exploitant zelf ingediend worden, maar dit zal slechts in bepaalde gevallen mogelijk zijn.

 

els@esqsolutions.be

U kan dus maar beter tijdig nagaan welke mogelijke impact de BBT-conclusies op uw bedrijf kunnen hebben.

Hulp nodig bij de evaluatie en eventuele aanpassingen, laat het ons weten via het contactformulier?

We staan je graag met raad en daad bij

Terug naar overzicht