CO2 prestatieladder & Vandenbussche: missie geslaagd!

 

Bij ESQ Solutions bouwden we de voorbije jaren al heel wat ervaring op in het implementeren van werkbare, geïntegreerde managementsystemen. De normen en managementsystemen voor kwaliteit, milieu, veiligheid, energie en de automobielsector kennen voor ons geen geheimen meer ;-).

Toen we van bouwonderneming Vandenbussche de vraag kregen om hen te ondersteunen bij de implementatie van de CO2 prestatieladder (niveau 3), was dat voor ons een nieuwe uitdaging. Qua opbouw en insteek is de CO2 prestatieladder nogal verschillend van de ISO normen, maar de systematische aanpak lag ons wel.logo CO2 PL.png

Aan de slag!

De implementatie van de CO2 prestatieladder bij Vandenbussche startte met de opmaak van een gedetailleerd projectplan, gebaseerd op de 4 ‘invalshoeken’ van de CO2 prestatieladder. Per invalshoek (A. Inzicht, B. Reductie, C. Transparantie, D. Participatie) legt de CO2 prestatieladder immers duidelijke doelstellingen op om een bepaalde laddertrede te bereiken. In die zin is de CO2 prestatieladder een heel duidelijke standaard qua gevraagde output.

De betrokkenheid van het management is van essentieel belang voor het welslagen van het project. Daarom werd van bij de start voldoende aandacht geschonken aan de toelichting van de ‘wat’ en het ‘waarom’ naar alle lagen van de organisatie.

Vooraleer te beginnen met de eerste trede van de CO2 prestatieladder, is het vereist om de ‘organizational boundaries’ vast te leggen, waarbij bepaald wordt welke organisaties tot de grenzen behoren en dus mee moeten genomen worden in de analyse.

Vanuit “inzicht” naar “reductie”

Bij het uitwerken van de invalshoek “inzicht” werd door Vandenbussche veel energie gestoken in het verzamelen en centraliseren van correcte en betrouwbare data en het definiëren van realistische aannames. Een heuse uitdaging voor een projectgebonden bouwonderneming, maar het bracht heel veel helderheid (en inzicht, zoals de invalshoek het zegt)!

scopediagram CO2PL.jpg

Het resultaat van deze oefening is een ‘CO2 boekhouding’ opgesteld volgens ISO14064, waarover ook periodiek moet geccommuniceerd worden door het bedrijf. De CO2 prestatieladder is (dan ook) veel strikter op vlak van data-accuraatheid, de onderbouwing van aannames en het verplicht publiek communiceren in vergelijking met de ISO-normen.

Het belang van data-accuraatheid, de onderbouwing van aannames en het verplicht publiek communiceren is een belangrijk verschilpunt t.o.v. ISO normen.

In een volgende stap werd samen met Vandenbussche onderbouwde reductiedoelstellingen opgesteld en een bijhorend actieplan. Hier helpt de CO2 prestatieladder een handje d.m.v. de ‘maatregelenlijst’. Dit is een gestructureerd overzicht van best practices die men aantoonbaar dient te consulteren.

Om te komen tot “transparantie en participatie”

Bij de invalshoek “transparantie” vraagt de CO2 prestatieladder niet alleen om stakeholders te bepalen en interne en externe communicatielijnen vast te leggen. Er wordt verwacht dat stakeholders actief en aantoonbaar betrokken worden bij het behalen van doelstellingen, dat het bedrijf kennis deelt, optreedt als voortrekker en zo andere bedrijven inspireert op vlak van CO2 management.

Hiervoor werden onder meer een communicatiematrix opgemaakt en een stakeholderanalyse uitgevoerd. De directie van Vandenbussche engageerde zich bovendien om budget vrij te maken om bestaande keteninitiatieven te bestendigen en hier nog verder op in te zetten naar de toekomst toe. Het resultaat werd gepubliceerd via de website van het bedrijf.

stakeholder ESQ.jpg

Een geslaagd resultaat!

We sloten af met een interne audit en een finale directiebeoordeling ging Vandenbussche voor de certificatie kon gepland worden. Na een succesvolle externe audit is het nu trotse bezitter van CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat als één van de eerste bedrijven in België.

Tips & tricks

Wat kunnen wij jullie meegeven als jullie overwegen om aan de invoering van de CO2 prestatieladder te beginnen?

  • Probeer zoveel als mogelijk te integreren met bestaande managementsystemen. Beleid, KPI’s, doelstellingen, interne audits, directiebeoordeling, stakeholderanalyse, communicatiematrix worden ook gevraagd in andere managementsystemen.
  • Het verzamelen van de correcte energie-gegevens is minder evident dan het op voorhand lijkt en is een continu proces. De nodige resources dienen hiervoor vrijgemaakt te worden
  • De CO2 prestatieladder is zeer concreet en legt hoge eisen op, op vlak van ‘inzicht’. Voordeel hiervan is dat men de reductiemaatregelen relevanter kan gaan formuleren en energie steken in de meest efficiënte maatregelen.
  • Actief stakeholdermanagement en actief delen van kennis vraagt een ‘cultuurswitch’ waarin de directie een cruciale rol speelt. Betrek ze daarom van bij de start!
  • Het handboek van de CO2 prestatieladder met de verschillende stappen en eisen, met een duidelijke toelichting, kan je terugvinden op de website van SKAO, interessant om door te nemen vooraleer je ermee start (link onderaan artikel).

Sta je ook voor de uitdaging om de ladder in te voeren in jullie bedrijf en wil je geïnspireerd geraken hoe Vandenbussche dit in kaart heeft gebracht, kijk zeker eens op hun duurzaamheidspagina's:
https://www.vandenbusschebouw.be/duurzaamheid

Het handboek en de praktische gids voor de CO2 prestatieladder vind je hier.

Wij hebben voor het behalen van de CO2-prestatieladder beroep gedaan op ESQ Solutions. Zonder hun begeleiding was het behalen van het CO2-certificaat een zware dobber geweest. Met een gestructureerd projectplan en gefaseerd stappenplan was het heel duidelijk wat de status was van het project en aan welke domeinen we nog dienden te werken. Het proces vergt ook van ons een niet te onderschatten tijdsbesteding voor opzoekwerk maar ESQ Solutions gaf steeds correct aan welke info nodig was om verder te kunnen gaan. Het grote voordeel was dat de experten van ESQ Solutions de norm kenden en wisten hoe dit te interpreteren want de redeneringswijze is toch anders dan het reeds gekende ISO-beheersysteem. De voorafgaande inschatting van de tijdsbesteding kwam uiteindelijk quasi perfect overeen met de realiteit, ook de vooropgestelde timing klopte. De pre-audit en de officiële audit zijn zeer vlot verlopen, mede door de goede voorbereiding op de officiële audit. Voor de aftoetsing van het vooropgestelde CO2-beleid met de realiteit ben je als bedrijf zelf verantwoordelijk. Wij kijken met een tevreden gevoel terug op de samenwerking met ESQ-Solutions en het geeft ons vertrouwen om ook nog in de toekomst op hun diensten en expertise beroep te doen.
Getuigenis van Peter Demonie Lead SHEQ Algemene Bouwonderneming Vandenbussche
Terug naar overzicht